Het schoolbestuur 


De Plakkenberg kent, net als iedere school, een bestuur. Het bestuur is de werkgever van het personeel van de school en is verantwoordelijk voor de uitoefening van de aan haar toebedeelde taken en verantwoordelijkheden. Ze kan daarop ook aangesproken worden.

Formeel werkt ons bestuur met het Raad van Beheer model waarbij het bevoegd gezag een uitvoerend en toezichthoudend deel van het bestuur kent.

De feitelijke en dagelijkse leiding van de Plakkenberg berust bij de directie van de Plakkenberg. De directeur/ uitvoerend bestuurder legt verantwoording af aan het bestuur.

De directie van de Plakkenberg en het bestuur staan samen voor hetzelfde resultaat: Een plezierige, goed werkende school met als resultaat het geven van goed onderwijs.
Dat doen zij ieder vanuit haar eigen verantwoordelijkheid.

Het bestuur houdt zich niet bezig met de vraagstelling hoe de processen vormgegeven worden, omdat de Plakkenberg professionals heeft die meer dan uitstekend weten hoe de doelstelling ingevuld moet worden.

Het bestuur stuurt daarom op het Bestuurlijk Toezichtkader en ziet toe op het beleid, mede gebaseerd op informatie van de directie middels managementrapportages. Het neemt beleidsbeslissingen over doelen, grenzen en processen, niet over de processen zelf. Het bestuur is betrokken, overlegt, is klankbord en neemt beslissingen op basis van onderbouwde informatie. Het sleutelwoord is samenwerking. Samenwerking tussen bestuur en schooldirectie met als uitgangspunt de kwaliteit, continuïteit, voortgang, groei en bloei van de Plakkenberg die vooral ook een organisatie moet zijn waar mensen, zowel leerlingen als personeel, zich plezierig voelen.

Boven alles doet zij dit met het vertrouwen in de deskundigheid van de professionele uitvoerders; directie, managementteam en de leerkrachten.

Het bestuur van de Plakkenberg overlegt met- en geeft ondersteuning aan de directie en kent een aantal domeinen waarop toezicht wordt gehouden. Op basis van het Bestuurlijk Toezichtkader, de managementrapportages, profielschets voor de bestuurders wordt goed bestuur en beleid getoetst. Bestuur en management zijn met elkaar in gesprek over het belang van het onderwijs op onze school. Dat gebeurt in ieder geval vijf keer per jaar tijdens de bestuursvergadering. Tijdens de bestuursvergadering is de directeur/bestuurder aanwezig. Daarnaast geeft het bestuur ondersteuning op die momenten dat de directie van de Plakkenberg dat gewenst vindt.


Het bestuur kent de volgende leden:
Carla Woudstra
Maiko Willemsen
Marco Kraan

2020-06-17 Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid 2019 - definitief vastgesteld.pdf