Wat doet de MR


Op elke school in Nederland is een medezeggenschapsraad (MR) actief. Ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school. Op deze pagina informeren wij u over de MR op de Plakkenberg.
U vindt hier informatie over de volgende punten:
1. Waarom is er een MR?
2. Wie zitten er in de MR?
3. Wat doet de MR?
4. Welke bevoegdheid heeft de MR?
5. Wat willen wij als MR?
6. Wanneer vergadert de MR?
7. Waar vindt u meer informatie?


1. Waarom is er een MR?

Iedere school heeft een bevoegd gezag, ofwel een bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in en om de school. Maar het bestuur beslist niet zomaar wat er op de school gebeurt. Er is over belangrijke zaken altijd eerst overleg met de MR. De schooldirecteur voert dit overleg uit naam van het bestuur. Een MR is sinds 1981 wettelijk verplicht. Sinds 1 januari 2007 is dit geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (de WMS). De WMS eist dat op elke school een MR actief is.


2. Wat doet de MR?

Het belangrijkste doel van de MR is: “Meepraten en meebeslissen met het beleid van de school. Communiceren en adviseren over de kwaliteit van het onderwijs voor, en de veiligheid van de kinderen op school. Instemmingsbevoegdheden voor de hele MR gelden bij zwaarwegende onderwerpen die alle betrokkenen aangaan, bijv. het schoolplan, fusie of het veiligheidsbeleid op school. De hele MR heeft een adviesbevoegdheid over onderwerpen die vooral de organisatie van de school betreffen. Dit doet de MR met ouders, leerkrachten en de schoolleiding.”


3. Welke bevoegdheid heeft de MR?

De MR heeft verschillende bevoegdheden voor onderwerpen die met de schoolleiding kunnen, of moeten, worden besproken. Voor een aantal zaken is instemming van de MR noodzakelijk. Het betreft hier bijvoorbeeld aanpassingen in schooldoelstellingen en leerplannen, de schooltijden, maar ook wijzigingen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Ook moet instemming worden gevraagd bij het opstellen van beleidsplannen en procedures. De MR moet advies worden gevraagd over zaken zoals de financiële begroting, de organisatie van de school, de vakantieregeling, nieuw-bouw of verbouwingen, de tussen-schoolse opvang etc. Daarnaast kan de MR zelf het initiatief nemen om onderwerpen op de agenda te plaatsen als zij daar het belang van in ziet.


4. Wat willen wij als MR?

Communicatie en advies over de kwaliteit van het onderwijs en de veiligheid van onze kinderen is het belangrijkste doel voor de MR. Twee zaken vinden we hierbij het belangrijkst:
* Transparante, open en korte communicatielijnen met de directie en het team van leerkrachten;
* Een voor ouders zichtbare en eenvoudig benaderbare MR.


5. Wanneer vergadert de MR?

De MR vergadert ongeveer 5 keer per jaar. De vergaderingen vinden normaal gesproken plaats op de eerste maandag van de maand en zijn in principe openbaar. De MR zorgt ervoor dat iedereen binnen de school op tijd weet wanneer de MR bijeenkomt en waarover de vergadering gaat. De agenda voor de komende MR wordt elders op de site gepubliceerd. Wilt u graag bij een MR-vergadering aanwezig zijn. Geef dat dan mimimaal een week van te voren door aan een van de MR-leden of via mr@plakkenberg.nl


6. Waar vindt u meer informatie?

Uiteraard kunt u natuurlijk altijd alle MR-leden persoonlijk benaderen voor vragen of opmerkingen. Verder is MR-informatie te vinden via:

De Plakband
Het jaarverslag van de MR ziet u jaarlijks terug in de Plakband.

mr@plakkenberg.nl

Voor vragen, opmerkingen en verzoeken voor toelichting of informatie kun u ook een bericht sturen naar de MR-mailbox. Wij zorgen er dan voor dat u zo snel mogelijk antwoord krijgt.