Ons onderwijs

Onze school is een school waar leren centraal staat en waar leren nog plezierig is ook. De missie van onze school hebben we als volgt omschreven:
* De Plakkenberg is een school voor alle kinderen uit Silvolde en omgeving, die in staat zijn gewoon basisonderwijs te volgen.
* De Plakkenberg is een school waarin het individuele kind centraal staat.
* De Plakkenberg streeft naar een evenwichtige ontwikkeling van de kinderen:

HOOFD: de school bereikt goede cognitieve resultaten
HART: de school heeft een duidelijke pedagogische huisstijl
HAND: de school biedt een goed doordacht programma aan dat een goede motorische, creatieve en expressieve ontwikkeling van de leerlingen bevordert.
* De Plakkenberg bevordert een open en duidelijke communicatie tussen alle mensen die betrokken zijn bij de school.
* De Plakkenberg is een professionele organisatie.

Als hoofdregel voor onze pedagogische visie hanteren wij:
Samen spelen – samen werken – samen leven.

Onze pedagogische huisstijl wordt gekenmerkt door 3 kernwaarden Veiligheid, Verbondenheid en Vrijheid, onze 3 V’s.

Veiligheid: Veiligheid in de zin van afspraken over onze manier van omgaan met elkaar maar ook veiligheid in de zin van fouten mogen maken. De leerkrachten creëren een sfeer waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen. De regels en afspraken die we daarbij hanteren, zijn er steeds op gericht de organisatie vlot te laten verlopen en de veiligheid en het welbevinden van de kinderen te bevorderen. De regels en afspraken, rechten en plichten voor de leerkrachten zijn vastgelegd in het personeelsbeleidsplan.

Verbondenheid: Verbondenheid in de zin van het niet alleen staan, elkaar helpen en met elkaar samenwerken. Onze verbondenheid komt ook tot uiting in belangstelling hebben voor elkaar. Wij vinden alleen aandacht voor de leerstof niet voldoende. Het scheppen van een goede sfeer met oog voor orde en regelmaat is minstens zo belangrijk. Wij willen dat kinderen, ouders en leerkrachten goed met elkaar omgaan en graag samenwerken, vieren en iets beleven.

Vrijheid: Iedereen voelt zich gewaardeerd als hij/zij de kans krijgt om zelfstandig zaken uit te voeren en de ruimte krijgt om zichzelf te zijn (autonomie). Als het gevoel van erkenning en vertrouwen er is, wordt de intrinsieke motivatie vergroot. Kinderen voelen zich geaccepteerd, ze horen erbij en ze hebben het gevoel dat ze welkom zijn. Vrijheid houdt ook in vrijheid van meningsuiting waarbij iedereen zich wel dient te houden aan wettelijke kaders zoals onder andere niet discrimineren.

De houding en vaardigheden van de leerkracht spelen een belangrijke rol in het creëren van een sfeer waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen. Het tonen van belangstelling, interesse en respect hebben voor kinderen dragen hiertoe bij. Aspecten die daarbij een rol spelen zijn: het oor en oog hebben voor de kinderen en hun ouders, kinderen accepteren met hun "eigen"–aardigheden (erkenning van ieders autonomie), het met plezier les geven, het betrekken van de leerlingen bij de inrichting van het lokaal, de groepering van de leerlingen, de bejegening van de kwetsbare leerlingen in de groep en de wijze waarop de leerkracht zijn persoonlijke stempel op de groep legt wat betreft omgang met de leerlingen, het hanteren van regels en het delen van verantwoordelijkheid met de leerlingen. Ook heeft de leerkracht een voorbeeldfunctie in het uitdragen en voorleven van basiswaarden zoals begrip voor anderen, verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT