Privacyverklaring - KSBO Silvolde

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de Stichting (hierna te noemen: basisschool de Plakkenberg)

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

Voor basisschool de Plakkenberg is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Basisschool de Plakkenberg spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam en adres, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze basisschool de Plakkenberg uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Indien onderwijs wordt gevolgd bij basisschool de Plakkenberg, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt.

Doeleinden van de verwerking

Basisschool de Plakkenberg zal uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:

• Het bieden van onderwijs;
• Het informeren van ouders/verzorgers;
• Het beantwoorden van uw vragen;
• Eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de persoonsgegevens.

Categorieën persoonsgegevens

Basisschool de Plakkenberg verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

·        * Naam
* Voornamen
* Adres
* Postcode
* Woonplaats
* Geboorteplaats
* Geboortedatum
* Telefoonnummers
* BSN
* Geslacht
* Medische gegevens
* Allergieën
* Dyslexie in familie
* Namen ouders
* Adres ouders
* Beroep ouders
* Opleiding ouders
* Telefoonnummers

Basisschool de Plakkenberg verzamelt geen persoonsgegevens bij derde partijen tenzij met uw toestemming en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die van u zelf zijn ontvangen.

Grondslag voor gegevensverwerking

Basisschool de Plakkenberg verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van basisschool de Plakkenberg, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.

- Wettelijke plicht: De wet op het primair onderwijs is van toepassing op basisschool De Plakkenberg. Basisschool de Plakkenberg verwerkt uw persoonsgegevens ter voldoening aan de wettelijke verplichting die op basisschool de Plakkenberg rust.

- Gerechtvaardigd belang: indien basisschool de Plakkenberg een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is basisschool de Plakkenberg gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken.

- Toestemming: Als basisschool de Plakkenberg persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal basisschool de Plakkenberg uw toestemming vragen voordat door basisschool de Plakkenberg persoonsgegevens worden gebruikt.

Bewaartermijn

Basisschool de Plakkenberg waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Beveiliging en integriteit van gegevens

Basisschool de Plakkenberg heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging zijn opgenomen. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens basisschool de Plakkenberg betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. Basisschool de Plakkenberg vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of persoonlijk een verzoek te doen bij de directie op school.

U heeft de volgende rechten:
* Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door de Plakkenberg over u verwerkte persoonsgegevens;
* Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;
* Recht op gegevens verwijdering: u heeft het recht op verwijdering van uw betreffende persoonsgegevens indien basisschool de Plakkenberg deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
* Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, basisschool de Plakkenberg de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
* Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door basisschool de Plakkenberg over te laten dragen aan een andere organisatie;
* Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door basisschool de Plakkenberg. Bij een dergelijk verzoek zal basisschool de Plakkenberg de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;
* Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

 

Klachten

Indien u een klacht hebt over de werkwijze van basisschool de Plakkenberg, kunt u dit volgens de bestaande klachtenprocedure melden bij basisschool de Plakkenberg zelf, of u kunt een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via:

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

 

Contact

U kunt contact opnemen met basisschool de Plakkenberg via het onderstaande adres:

Basisschool de Plakkenberg
Pastoor Bluemersplein 5
7064 BK Silvolde
T.a.v. de directeur
E-mailadres: info@plakkenberg.nl
Telefoonnummer: 0315-324236

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT